Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Alle tussen Martin Gaus Hondenschool Alphen aan den Rijn en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1Cursisten zijn zij die deze overeenkomst aangaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van de inschrijving voor het tussen eigenaar en cursist overeengekomen aantal lessen.

2Bij de inschrijving dient de cursist het entingsboekje/dierenpaspoort van de hond te overleggen.

3Bij minderjarige cursisten dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.

4Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

5Toezeggingen van personeelsleden van de hondenschool zijn slechts bindend indien de eigenaar deze achteraf schriftelijk heeft bekrachtigd.

2. Cursus

1De hondenschool is gesloten op officiële  feestdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2De cursisten dienen altijd de cursusgelden  voor of bij aanvang van de cursus.

3Indien door ziekte (van de cursist of de hond) of overmacht de cursus vroegtijdig moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden getoond. Na overleg van deze verklaring zal, als het een geldige reden betreft, het cursusgeld naar rato worden gerestitueerd vanaf het moment van overlegging. Het gaat hier om het bedrag na aftrek van de vaste lasten en administratiekosten.

4Indien door ziekte of overmacht de cursus geen doorgang kan vinden vanuit de hondenschool zal de cursus worden doorgeschoven. Dit is tevens van toepassing indien het geven van groepslessen of mogelijke andere door de overheid afgegeven maatregelen het lesgeven belemmeren. Er worden in dit geval geen restituties gedaan.

5De cursisten mogen de eindtest van de basiscursus, tegen herhaalde betaling van het testafnamegeld, net zo vaak afleggen totdat de test met goed resultaat is afgesloten (examengarantie).

6Indien de cursist echter meer dan tweemaal zonder geldige reden en afmelding heeft verzuimd, vervalt het recht op de examengarantie.

7Inhaallessen zijn in geval van ziekte of omstandigheden van overmacht zonder extra kosten mogelijk. De datum en tijden van deze inhaallessen worden in overleg met de instructeur en naar mogelijkheden van de instructeur ingepast. Indien een les echter later dan 24 uur voor de aanvang is afgezegd zonder verklaring van overmacht vervalt het recht op inhalen.

8Indien door ziekte of overmacht van de instructeur lessen uitvallen, kunnen deze altijd ingehaald worden, in overleg en naar mogelijkheden van de instructeur.

9De trainingen geschieden op eigen risico van de cursist. De hondenschool kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of letsel, opgelopen op het terrein van de hondenschool.

3. Reglement van orde

1Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn. Bij verhindering dient de cursist de instructeur zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 24 uur voor de aanvang van de les op de hoogte te stellen.

2op het terrein van de hondenschool dienen de honden – behoudens uitdrukkelijk verzoek van de instructeur – aangelijnd te zijn.

3De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn. De kleding moet afgestemd zijn op het trainen van honden.

4De te trainen honden dienen er verzorgd uit te zien.

5Alle honden dienen op het juiste tijdstip de juiste inentingen te ontvangen, dit in overleg met de dierenarts. Hier dient de cursist zorg voor te dragen en dit dient gecontroleerd te worden door de instructeur.

6Als de hond loops of lichamelijk niet in orde is, dient de cursist overleg te plegen met de instructeur alvorens hij/zij op de les verschijnt.

7Indien er geen overeenstemming bestaat tussen de instructeur en de cursist, dient voor rekening van de cursist overleg gepleegd te worden met een dierenarts.

8De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de WA-verzekering van de cursist.

9In overleg met de instructeur is het toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico. Deze toeschouwers dienen zich aan te passen aan bovengenoemde gedragsregels en aanwijzingen van de instructeur.

4. Adviezen

1Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de instructeur.

2Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de instructeur.

3Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van de instructeur noch de hondenschool. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden zoals onder punt 3.8 genoemd